عوامل برنامه :

کارگردان : علیرضا مهدوی
توبه
تولید سال 1391   مرکز آذربایجان شرقی

برنامه راديويي « توبه» ، حکايت تواب مشهور « فضيل عياض » با روايت عاشيق های آذری است . فضيل عياض ، راهزنی بود که نامش هراس در دلی کاروانيان مي انداخت ، روزی او قبل از تاراج کاروان حجاج قرائت آيه ای از قرآن مجيد را از زبان يکی از حجاج می شنود که انتهای آن اين آيه بود که : آيا وقت آن نشده است که بسوی ما بازگردید ... بعد از آن لحظه فضيل عياض دچار انقلاب روحی شد ه و از راهزنی معروف به عارف و عابدی تبديل می شود .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال