عوامل برنامه :

کارگردان : عیوض پورحسن
دان اولدوزلاری (شهيد پور شريفی)
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان شرقی

از زبان خاک پاک ميهن اسلامی رشادتها و داستان زندگی شهيد پورشريفی طراح پل خيبر نقل می شود و در اثنای برنامه از صدای خانواده و همرزمان شهيد استفاده می شود .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال