عوامل برنامه :

کارگردان : محمد جواد دهقان
آهوانه
تولید سال 1391   مرکز خراسان رضوی

زندگی امام رضا(ع)-کرامات امام رضا(ع) معرفی بناهای تاریخی حرم مطهر وبحث کارشناسی وگزارش مردمی.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال