عوامل برنامه :

کارگردان : امیر رضا رئوف
دلم هوای قصه کرده
تولید سال 1391   مرکز خراسان رضوی

قصه سینا پسری که قدر پدروداشته های زندگی خود را نمی داند که دریک شب برفی.....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال