عوامل برنامه :

کارگردان : محمد جواد دهقان
دهکده
تولید سال 1391   مرکز خراسان رضوی

صنایع نوین صنعتی در کشاورزی –گزارش "محصولات باغی-پسته"نمایش کوتاه روستایی و..

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال