عوامل برنامه :

کارگردان : عباس طاهري
نمایش کوتاه "بهترین پندها"
تولید سال 1391   مرکز خراسان رضوی

شخصی به نام امام محمد غزالی سالهای سال در کسب علم ودانش تلاش می کرده وروزی که می خواست به شهر خودش برگرده در راه برگشت با راهزنان روبرو گشته ودچار اتفاقاتی می گرده که...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال