عوامل برنامه :

کارگردان : مهدی میری مقدم
در انتظار باران
تولید سال 1391   مرکز خراسان رضوی

مفهوم انتظاروجنبه های مختلف آن از نگاه کارشناسی و مردم

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال