عوامل برنامه :

کارگردان : زهره دوستی
آئین های بومی
تولید سال 1391   مرکز همدان

برنامه ای است که فرهنگ ،آداب و رسوم استان را برای مخاطبین معرفی و آنها را با گذشتگان و زندگی آنان آشنا می سازد. در این برنامه به محل زندگی گذشتگان و صفای خانه های قدیمی با معماری آن دوران پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال