عوامل برنامه :

کارگردان : ناصر رسول زاده
ائل سوزی
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان غربی

در این برنامه در خصوص صنایع شعر بومی استان و چیستانهای فولکلوریک استان و مفاهیم و مضامین و کاربردهای آنها صحبت شده است و این برنامه جزء برنامه های شاخص مرکز میباشد که در ارزیابی ستاد امتاز 78/75 رابه خود اختصاص داده است

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال