عوامل برنامه :

کارگردان : یعقوب نظرنیا
کندیمیز
تولید سال 1391   مرکز آذربایجان شرقی

برنامه ای برای روستائیان وکشاورزان که درآن ضمن همراهی با کشاورزان نحوه توفیق در کشت زعفران بیان میشود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 25%
 
خوب 0%
 
متوسط 25%
 
ضعیف 50%
 

سایر ترکیبی های مناسبتی