عوامل برنامه :


مستند چرداغ
تولید سال 1391   مرکز آبادان

چرداغ محلی است سنتی که در آن خرما بسته بندی می کنند مستند گزارش چرداغ این محل را معرفی کرده ودراین مستند درخصوص چگونگی بسته بندی خرما در چرداغ هم صحبت شده است

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال