عوامل برنامه :

کارگردان : روح الله کازرونی
چراغ
تولید سال 1392   مرکز اصفهان

معرفی یکی از هنرمندان میناکار اصفهانی

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال