عوامل برنامه :


به یتی کورده واری
تولید سال 1392   مرکز کردستان

این برنامه به بیان داستانهای حماسی وتاریخی منظوم مردم کرد می پردازد وبیت این برنامه بهرام و گلاندام می باشد .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال