عوامل برنامه :

کارگردان : علی یونسی
هه نبانه ی چیروک
تولید سال 1392   مرکز کردستان

این برنامه به بیان داستانهای محلی هر شهر وناحیه کردستان میپردازد وداستان این برنامه مام ره مه زان (عمو رمضان )

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال