عوامل برنامه :


به سوی زندگی
تولید سال 1385   مرکز خلیج فارس

برنامه به نوزادانی که متولد می شوندو به بیماری ایدز مبتلا هستند می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال