عوامل برنامه :


صید گشا
تولید سال 1392   مرکز خلیج فارس

این برنامه در مورد کمبود صید و مراسم برای پربرکت شدن دریا و صید آبزیان می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال