عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه دانایی
شاخ نبات
تولید سال 1391   مرکز یزد

بخش هاي اين برنامه عبارتند از : 1-يخچال هاي قديمي يزد(كارشناسي) 2- ضرب المثل هاي يزدي 3- خانه پدري(نوع خانه سازي در قديم با توجه به اقليم گرم و خشك يزد)

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال