عوامل برنامه :

کارگردان : مهران مجید پناه
عملیات مرصاد
تولید سال 1391   مرکز سمنان

پس از پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران و آتش بس میان ایران و عراق.منافقین با کمک صدام و کشورهای غربی با تجهیزات کامل جنگی از آرامش پس از جنگ استفاده کرده وبه خاک ایران تجاوز کردند اما قبل از رسیدن به کرمانشاه با جانفشانی رزمندگان اسلام به ویژه تیپ قائم استان سمنان ناکام ماندند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال