عوامل برنامه :


آوای اقوام
تولید سال 1392   مرکز گلستان

گفتگو با فریدون رومی آهنگساز ترکمن و معرفی ایشان . همچنین پیام رسانی موسیقی ترکمن که شامل عاطفی ، عاشقانه ، حماسی و ... می باشد بعد از معرفی موسیقی توسط آقای رومی نواخته می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال