عوامل برنامه :

کارگردان : مریم رشید دل
مثل ها و متل ها
تولید سال 1392   مرکز مرکزی

در این برنامه متل ننه پیرک بیان میشود و کارشناس برنامه جناب آقای نظیری آستانه در باره این ضرب المثل توضیحاتی میدهند. در بخش نمایشی این برنامه متل ننه پیرک به خوبی شرح داده میشود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال