عوامل برنامه :

کارگردان : محبوبه سلیمانی
دو روی سکه
تولید سال 1392   مرکز اصفهان

ویژه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال