عوامل برنامه :


فرهنگ مردم.کرمان
تولید سال 1390   مرکز کرمان

در برنامه فرهنگ مردم تهیه شده در مرکز کرمان به شرح و توضیحی درخصوص یکی از پیشه های دیرینه کرمانی ها از جمله فرش بافی پرداخته شده است و بعضی مراسم خاص ، خواندن اشعار و ادعیه در هنگام بافت فرش که به عنوان یک رسم دیرینه فرهنگی است اشاره شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال