عوامل برنامه :

کارگردان : حسین اسفندیاری
تهیه کننده : حسین اسفندیاریآتش سرد
تولید سال 1392   مرکز همدان

جوانی به نام یحیی در آتش گرفتار شده و آهنگری به نام علی مراد با گذشتن از میان آتش او را نجات می دهد. یحیی به شاگردی علی مراد در آمده و از او می خواهد که راز آتش سرد را به او بگوید. علی مراد پس از یکسری اتفاقات و اصرار فراوان یحیی راز آتش سرد را به او می گوید.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال