عوامل برنامه :

کارگردان : اکرم شاکری
چادرشب
تولید سال 1392   مرکز گیلان

پیرزن روستایی گیلانی که به هنر چادرشب بافی می پرداخت .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال