عوامل برنامه :

کارگردان : شهرام میکائیلی
آخرین خواسته یک گلوله
تولید سال 1390   مرکز مهاباد

گلوله ای از لوله تفنگ یک تک تیرانداز شلیک می شودکه نمی خواهد به هدفش که قلب یک دختر بچه هفت ساله است، اصابت کند و ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال