عوامل برنامه :

کارگردان : شهرام میکائیلی
کلکسیون مرگ
تولید سال 1391   مرکز مهاباد

ریبوار چوپانی است اهل عراق که در حادثه بمباران شیمیایی حلبچه 12 نفر از اعای خانواده اش را از دست می دهد و به همین علت قسم می خورد، که 12 نفر از بعثی های عراق را به انتقام از دست دادن خانواده اش بکشد. او 11 نفر را کشته و همگامی که قرار است دوازدهمین نفر هم برای کلکسیون مرگش کامل شود، رسول فرمانده ایرانی که از دست عراقی ها در حال فرار است تا اطلاعات مهمی را به دست ایرانیان برساند، گذرش به منزل ریبوار می افتد و ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال