عوامل برنامه :

کارگردان : شهرام میکائیلی
سرزمین بدون اعدام
تولید سال 1391   مرکز مهاباد

زالو معروف به زورو در ایران قتلی مرتکب می شود، به اعدام محکوم شده و به خارج از کشور می گریزد، و در آنجا مورد استقبال شدید رسانه های غربی قرار می گیرد. اما ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال