عوامل برنامه :

کارگردان : امین حری
یکی از یازده نفر
تولید سال 1392   مرکز کرمان

انتخاب حسین حجری به عنوان اولین بازیکن کرمانی در تیم ملی فوتبال.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال