عوامل برنامه :

کارگردان : علی شاهدی
چند دقیقه تامل
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان غربی

دراین برنامه به بررسی عواملی که باعث خشکی دریاچه ارومیه شده پرداخت شده و از کارشناسان مختلف در این برنامه استفاده شده است

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال