عوامل برنامه :

کارگردان : مجتبی سلاح ورزی
شنیدنی ها
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

برنامه در خصوص معرفی استان کرمانشاه است که از زبان کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری استان بیان میشود.در این برنامه از موسیقی های محلی استفاده میشود

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال