عوامل برنامه :


یار مهربان
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

این برنامه مربوط به معرفی کتاب های کودک و نوجوان می باشد.محوریت این برنامه معرفی کتابهای منتشر شده در حوزه استان کرمانشاه می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال