عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه دانایی
شاخ نبات
تولید سال 1391   مرکز یزد

آشنایی با مفهوم دوجرخه در فرهنگ قدیم یزد...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال