عوامل برنامه :

کارگردان : فرهاد قلی نژاد
مازندرانی سرود
تولید سال 1392   مرکز مازندران

این برنامه به معرفی یکی از شعرای محلی گوی مازندرانی به همراه قرائت بخشی از اشعارش و نیز آشنایی با یکی از ردیفهای آوازی محلی به نام نجما در گفتگو با کارشناس موسیقی محلی آقای ناظریان

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال