عوامل برنامه :


آواهای اقوام
تولید سال 1392   مرکز گلستان

در این برنامه به آداب ورسوم و موسیقی قوم ترک قزلباش رامیان پرداخته شده است و مقامهای موسیقی قوم قزلباش مورد بررسی قرار می گیرد و استاد نعیمی از اساتید دو تار ، مقامهای موسیقی قزلباش را می نوازد .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های فرهنگی