عوامل برنامه :

کارگردان : مجید طالبی
فصل پروانگی
تولید سال 1392   مرکز آبادان

در این برنامه سعی شده به نوجوانان آموزش داده شود که چگونه خشم خود را در مواقع عصبانیت کنترل کنند

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال