عوامل برنامه :

کارگردان : سحر حیدریان
شکوفه های امید
تولید سال 1392   مرکز آبادان

در این برنامه سعی شده به کودکان بهداشت دهان ودندان آموزش داده شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های مناسبتی