عوامل برنامه :

کارگردان : رضا حیدری
نمایش قله های کبود
تولید سال 1391   مرکز چهار محال و بختیاری

نمایش به بررسی آثار مخرب نیترات غیر مجاز در آب آشامیدنی بر زنان مقیم در مناطق کوهستانی استان که بدلیل خشکسالی های متوالی ، سطح آب سفره های زیر زمینی کاهش یافته است می پردازد.( سقط جنین ، سرطان و...)

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال