عوامل برنامه :

کارگردان : طیبه رضوانی
PSAبا عنوان"به شیرینی قند،به تلخی یک بیماری"
تولید سال 1391   مرکز قم

به شیرینی قند،به تلخی یک بیماری؛ پیام سلامت با محوریت بیماری دیابت است دریک psaهفتاد ثانیه ای عوامل اصلی بیماری معرفی و راه پیشگیری ازآن آموزش داده می شود،برنامه از متن اثر گذار؛بسته گزارشی؛وکارشناسی تشکیل شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال