عوامل برنامه :


خیابان
تولید سال 1386   مرکز خلیج فارس

شرح حال یک خیابان طی یک روز از اذان صبح تا شب

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 25%
 
خوب 25%
 
متوسط 50%
 
ضعیف 0%
 

سایر ابداعی های اجتماعی