عوامل برنامه :


زندگی بدون مرز
تولید سال 1392   مرکز خراسان جنوبی

مستند رادیویی « زندگی بدون مرز » به یک روستای مرزی با شرایط خاص می پردازد. این روستا که در مرز ایران وافغانستان واقع شده توسط دیوار مرزی به دو نیم تقسیم شده. نیمی در ایران و نیمی در افغانستان. علی رغم وجود این دیوار، مردمان دو سوی دیوار همچنان روابط خانوادگی، فرهنگ و زبان مشترک و مناسبات اجتماعی خود را حفظ کرده اند و به مراودات و ارتباطات فامیلی خود پایبند هستند و آرزو دارند که کاش هرگز دیواری بین کشورها وجود نداشت.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال