عوامل برنامه :


خوان هشتم
تولید سال 1386   مرکز خراسان رضوی

سالهایی پس ازنبرد رستم با سهراب و کشته شدن سهراب،فرزند سهراب (برزو)با توطئه ای در مقابل پدربزرگش یعنی رستم قرار می گیرد که

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال