عوامل برنامه :

کارگردان : امید خسروی
باجوانان
تولید سال 1392   مرکز خوزستان

برنامه در مورد خواب و تاثیر خواب در جوانان است

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 100%
 

سایر ترکیبی های اجتماعی