عوامل برنامه :

کارگردان : سیما امیری
بستنی خاکی
تولید سال 1382   مرکز خوزستان

داستان نمایش پیرامون گرد و غباریست که چند سالیست مهمان ناخوانده ی خوزستان است و اتفاقاتی که برای مردم می افتد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال