عوامل برنامه :

کارگردان : خسرو رسولی
ایللره سلام
تولید سال 1387   مرکز زنجان

کوسه گلین یکی از نمایشهای آیینی-سنتی منطقه زنجان و آذربایجان است که در آستانه نوروز تا همین سالهای اخیر در شهرو روستا و کوی برزن انجام می شد. نمایش کوسه گلین که معمولا توسط چوپانان انجام می شد در واقع یکی از پیشاهنگان نوروز بود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال