عوامل برنامه :

کارگردان : سیما امیری
درد بی پایان
تولید سال 1392   مرکز خوزستان

زینب دختری از یک خانواده ی بی بضاعت است که در یک مغازه ی مانتو فروشی کار میکند.عسگری جوان هم دانشگاهی زینب است که دلباخته ی اوست.اما بعد از درخواست های مکرر عسگری به زینب برای ازدواج تقاضای اورا رد میکند. تا اینکه .....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال