عوامل برنامه :

کارگردان : خسرو رسولی
ترانه عاشقی
تولید سال 1392   مرکز زنجان

این برنامه به عشق مادری می پردازد، زحماتی که مادر برای فرزندان خود می کشد اما افسوس که بسیاری از فرزندان پاسخ شایسته ای به این عشق پاک نمی دهند و ما شاهد وضعیت روحی بسیار ناگوار والدین به ویژه مادران در خانه های سالمندان هستیم

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال