عوامل برنامه :

کارگردان : صدیقه کاظمی
بوستان کتاب
تولید سال 1392   مرکز کیش

بررسی مشکلات کتاب و کتابخوانی در جزیره کیش

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال