عوامل برنامه :

کارگردان : مجید حمزانلویی
مرگ گلوله
تولید سال 1392   مرکز خراسان شمالی

مرد روستایی سازنده اسلحه است مردی سفارش فشنگ اسلحه میدهد و بشرطی که انسانی کشته می شود مرد صنعتگر نیازمند شدید پول است ولی راضی به مرگ یک انسان نمی شود و از روستا خارج میشو.دو از این کار سرباز میزند و حاضر به کشته شدن حتی یک نفر انسان نیست و......

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال