عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه هاشمی
دنیای سکوت
تولید سال 1392   مرکز اصفهان

این برنامه ویژه ی روز جهانی ناشنوایان تهیه شده و به معرفی یک ناشنوای موفق در قالب یک برنامه مستند گزارشی می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال