عوامل برنامه :

کارگردان : حسن کامرانی مقدم
ایپک یولی
تولید سال 1357   مرکز اردبیل

این برنامه در مورد زندگی فردی موفق در اقتصاد وتاریخ اقتصاد اردبیل است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال